Termini d’entrega

MÀ A MÀ entrega les seves creacions a través d’una empresa de missatgeria. El termini d’entrega màxim serà de 3 dies hàbils, còmput que s’iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament. MÀ A MÀ informarà al client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al domicili indicat pel client.

Devolucions i desistiment

Correspon al comprador verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas ha de comunicar les incidències que pugui constatar. El client pot dirigir-se a MÀ A MÀ, que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos.

En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports seran a càrrec de MÀ A MÀ. Les devolucions s’acceptaran sempre que l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions en què hagi estat lliurat.

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals per fer ús del dret de desistiment i resoldre el contracte sense que hagi d’indicar-ne els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. En qualsevol cas, les devolucions només s’admetran si els productes es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Una vegada rebuts els productes MÀ A MÀ procedirà al reintegrament de l’import abonat pel client, que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no s’abonaran.


Amunt