CONDICIONS GENERALS BOTIGA MÀ A MÀ

Acceptació de les condicions

La utilització dels canals de compra de la pàgina www.maama.cat comporta l’acceptació d’aquestes condicions. MÀ A MÀ entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves aquestes condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

Els productes

MÀ A MÀ presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant això, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hola@maama.cat

Preus i altres conceptes

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables. Abans d’ordenar el pagament el client pot conèixer el detall d’aquests imports. El client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment. La comanda no s’atendrà fins que el client no premi “Acceptar” a la pantalla de confirmació. 

Confirmació de compra i enviament

Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el client rebrà un missatge de conformitat per correu electrònic detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

MÀ A MÀ no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació que el client ha efectuat el pagament.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del client.

Disponibilitat dels productes

Encara que es procura tenir sempre disponibles els productes que figuren al web, excepcionalment pot ser que no es disposi del producte sol·licitat pel client. MÀ A MÀ es posarà en contacte amb el comprador i l‘informarà del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte, l’empresa podrà proposar l’enviament d’una creació de qualitat i preu equivalent. El client podrà refusar aquestes alternatives i l’empresa quedarà obligada a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats.

Forma de pagament

El pagament es podrà efectuar amb targeta de crèdit (Visa/Mastercard)

Termini d’entrega

MÀ A MÀ entrega les seves creacions a través d’una empresa de missatgeria. El termini d’entrega màxim serà de 3 dies hàbils, còmput que s’iniciarà l'endemà de la confirmació del pagament. MÀ A MÀ informarà al client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al domicili indicat pel client.

Devolucions i desistiment

Correspon al comprador verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas, ha de comunicar les incidències que pugui constatar. El client pot dirigir-se a Associació Sant Tomàs – PARMO (en endavant l’empresa), que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos.

En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports seran a càrrec de MÀ A MÀ. Les devolucions s’acceptaran sempre que l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions que hagi etiquetat.

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals per fer ús del dret de desistiment i resoldre el contracte sense que hagi d’indicar-ne els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. En qualsevol cas, les devolucions només s’admetran si els productes es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Una vegada rebuts els productes l'empresa procedirà al reintegrament de l’import abonat pel client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no s’abonaran.


Amunt